ارزیابی رزومه‌ها

ارزیابی و دسته بندی رزومه کارجویان بر اساس معیارهای مشخص همواره یکی از خدمات مطرح در نمایشگاه‌های کار در سطح دانشگاه های دنیا می باشد. تیم نمایشگاه کار دانشگاه تهران در راستای تسهیل اشتغال کارجویان و کسب فرصت‌های شغلی توسط آنان از یک سو و همچنین پاسخ گویی دقیق به نیازهای استخدامی کارفرمایان از سوی دیگر اقدام به تهیه بانک معتبری از رزومه های کارجویان و امتیازبندی این رزومه ها نموده است. این بانک ارزشمند اطلاعاتی حاوی رزومه های افراد مستعد برای کسب فرصت های شغلی می‌باشد. از آنجایی که برای کارفرمایان کسب اطمینان از جذب رزومه های معتبر از نمایشگاهای کار همواره دغدغه بوده است لذادر صورت تمایل سازمانها،تیم استعدادیابی میتواند با بکارگیری ابزارهای مختلف برای سنجش شایستگی های کارجویان و بر مبنای نیاز سازمانها و نوع سفارش آنها بسته های متنوع رزومه‌های ارزیابی شده را نیز ارائه دهد.برگزاری مسابقه ایده نیز گامی در راستای مشارکت با سازمانها در انتخاب نیروهای مستعد و توانمند می باشد.