دکتر هادی بهرامی

دکتر هادی بهرامیمعاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

دکتر فرشته امین

دکتر فرشته امینمدیر مرکز توسعه مهارت آموزی و اشتغال دانشگاه تهران

دکتر محمود کمره‌ای

دکتر محمود کمره‌ایرییس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران

دکتر ناصر غلامی

دکتر ناصر غلامیمدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران