آدرس

خیابان انقلاب – خیابان کارگر شمالی – بعد از خیابان ادوارد براون – بن بست امین – مرکز توسعه مهارت آموزی و اشتغال دانشگاه تهران

عضویت در شبکه‌های اجتماعی نمایشگاه کار

عضویت در شبکه‌های اجتماعی مرکز توسعه مهارت آموزی و اشتغال